AntEx Alliance gathers leaders from leading technology companies, experts in blockchain research and especially inherits outstanding electronic payment technology solutions from NextTech corporation, develops superior blockchain products, provides a comprehensive solution for users, developers and technology engineers. The value of AntEx Ecosystem brings:


AntEx Alliance quy tụ lãnh đạo từ các công ty công nghệ hàng đầu, chuyên gia nghiên cứu blockchain và đặc biệt thừa hưởng các giải pháp công nghệ thanh toán điện tử vượt trội từ tập đoàn NextTech, phát triển các sản phẩm blockchain ưu việt, mang đến giải…


Chiều 09/09, ban lãnh đạo dự án AntEx đã tổ chức thành công rực rỡ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KHÁCH HÀNG . Đây là hội nghị đầu tiên kể từ khi AntEx hoàn thành hai vòng gọi vốn Seed Round và Private Round với thành công…


On the afternoon of September 9th, the AntEx project leadership successfully organized an ONLINE MEET-UP : “ANTEX — INVESTORS AND CUSTOMERS CONFERENCE”. This is the first conference since AntEx completed two rounds of funding Seed Round and Private with unexpected success, and achieved some proud achievements in the product development…


AntEx Ecosystem là gì?

AntEx là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung cung cấp các giải pháp toàn diện cho “Nhà phát triển / Đội ngũ sáng lập và Cộng đồng” với những cải tiến vượt trội trên từng sản phẩm.

AntEx tập trung vào:


1. What is AntEx Ecosystem?

AntEx is a decentralized financial ecosystem that provides comprehensive solutions for “Developers, Project Owners, and Community” with outstanding improvements on each product.

AntEx ecosystem focuses on:


NFT Games is one of the hottest topics recently. It is experiencing a period of strong growth and wide popularity in the community. The recent surge in the NFT market has resulted in a significant increase in the use cases of NFT. Applying NFT in gaming is one of the…


Game NFT — từ khóa nóng nhất thời gian qua đang trải qua một thời kỳ tăng trưởng mạnh và phổ biến rộng r. Sự gia tăng vượt bậc gần đây trong thị trường NFT nói chung đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong cách các NFT đang…


AntEx Ecosystem and Cong Troi make NFT Vietnam’s artworks more accessible to participants. The movement of NFT transactions of artworks has also arrived in Vietnam. Recently, artist Xeo Chu (14 years old) has just collected nearly 23,000 USD for the painting “Lucky Apricot” on the NFT Marketplace. This is a…


AntEx Ecosystem và Cổng Trời giúp các tác phẩm nghệ thuật NFT Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với mọi người

Trào lưu giao dịch NFT của tác phẩm nghệ thuật cũng đã về đến Việt Nam. Mới đây, họa sĩ Xèo Chu (14 tuổi) vừa thu về gần…

AntEx Official

AntEx creates a seamless cryptocurrency and fiat connection payment gateway that aim to accelerate crypto usage in the real-life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store